VATTEN & AVLOPP
 

Tillståndsansökan för vattenverksamhet
Samråd enligt 6 kap miljöbalken i fråga om ny miljödom för vattenverksamhet vid vattentäkten i Nymölla, Bromölla kommun.
Bromölla Energi och Vatten AB kommer att söka tillstånd för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla. Nymölla består av två brunnar, en av brunnarna används kontinuerligt medan den andra fungerar som reservbrunn. Bägge brunnarna ligger i anslutning till vattenverket i samhällets västra del. Vattentäkten försörjer idag endast Nymölla med vatten och uttagen uppgår idag i medeltal till ca 200 m3/d. Vattentäkten saknar tillstånd varför sådant ska sökas.
Bromölla Energi och Vatten AB (BEVAB) avser att koppla in vattentäkten i Nymölla på det centrala vattenledningsnätet för att få större säkerhet i vattenförsörjningen. Samtidigt ökar behovet av vatten i regionen och samarbetet med Sölvesborg innebär på kort sikt att bl.a. Valje måste förses med vatten från Bromölla/Nymölla och på längre sikt att delar av Sölvesborg skulle kunna förses med vatten från aktuellt område. Med anledning av ovanstående avser därför BEVAB att framöver utöka uttagen ur vattentäkten.
I ansökningsprocessen ingår upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilket bl.a. innefattar samråd med fastighetsägare inom det område som bedöms påverkas av grundvattenuttaget. Syftet med samrådet är dels att informera om planerna och dels att ge fastighetsägare inom det bedömda påverkansområdet en möjlighet att lämna synpunkter på, och ställa frågor om, planerad vattenverksamhet samt komma in med kompletterande information.
Den långsiktiga påverkan med sökta uttag har bedömts utifrån provpumpning och beräkning med den sedan tidigare framtagna grundvattenmodellen för Kristianstadsslätten. I bilaga 1 finns en beskrivning bakgrunden för ansökan, bedömt påverkansområde samt bedömda miljökonsekvenser. Då konsekvenserna av sökta uttag bedöms som små genomförs samrådet enbart som skriftligt samråd med bifogade handlingar. Vi ser fram mot emot era synpunkter och ber er skicka dem skriftligen enligt bifogat svarsformulär (bilaga 2), gärna per e-post, till nedanstående kontaktpersoner. Era synpunkter behöver komma in före den 7 november 2018.

Kontaktpersoner:
Andreas Sjöberg
WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö
Telefon: 010-722 63 09
andreas.sjoberg@wsp.com

Anders Johnsson
Teknisk chef Bromölla Energi och vatten AB Storgatan 40
295 31 Bromölla
Telefon: 0456-622508
Anders.johnsson@bevab.se

» Samrådsunderlag fastighetsägare Nymölla.pdf
» Svarsformulär tillstånd Nymölla.pdf